تعداد عنوان ها: 3
برهم کنش جوامع منطقه ای فارس و خلیج فارس در اواخر هزاره سوم
علیرضا عسکری؛ مژگان سیدی؛ کامرون پیتری
250,000 190,000
مبانی سیاست تطبیقی: دموکراسی‌های دنیای نوین
کنث نیوتون؛ جان ون دث؛ خلیل‌اله سردارنیا
95,000